Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden D&S Riooltechniek
KvK Rotterdam: 88354520
 

Artikel 1:
Definities
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd:
– D&S Riooltechniek: De vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid D&S Riooltechniek.
– Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht geeft aan D&S Riooltechniek tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden en/of enige andere overeenkomst, waaronder koop.
– Overeenkomst: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en D&S Riooltechniek tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden en/of koop of enige andere overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 

Artikel 2
Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, werkzaamheden, opdrachten en op alle overige overeenkomsten welke tussen opdrachtgever en D&S Riooltechniek worden overeengekomen.
2. Afwijkende voorwaarden, waaronder algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 

Artikel 3:
Totstandkoming van overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van D&S Riooltechniek, ongeacht benaming of vorm, zijn vrijblijvend. D&S Riooltechniek heeft het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van een schriftelijke aanvaarding te herroepen.
2. Een overeenkomst komt tot stand – Indien D&S Riooltechniek een aanvraag of een opdracht binnen 10 werkdagen schriftelijk, onvoorwaardelijk en zonder resterende wijzigingen heeft aanvaard, hetzij; – indien een schriftelijke opdrachtbevestiging door beide partijen is ondertekend, hetzij; – indien D&S Riooltechniek  een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de aanvraag of opdracht.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de overeenkomst tussen de opdrachtgever en D&S Riooltechniek  niet als overeenkomst van aanneming van werk worden aangemerkt en is D&S Riooltechniek  niet gehouden een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren. Daarentegen is D&S Riooltechniek  , indien de overeenkomst daartoe strekt, wel gehouden de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Een aanvaarding respectievelijk ondertekening namens D&S Riooltechniek  als bedoeld onder de eerste respectievelijk tweede gedachtestreepje bindt D&S Riooltechniek  slechts indien deze door de directie van D&S Riooltechniek  dan wel door haar schriftelijk gevolmachtigde personen is gedaan.
 

Artikel 4:
Prijzen
1. Alle opgegeven, overeengekomen en berekende prijzen zijn gesteld in Euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders door D&S Riooltechniek  vermeld.
2. Indien na de datum van een aanbod van D&S Riooltechniek  of na het sluiten van een overeenkomst tussen partijen, doch voor de uitvoering van de diensten of werkzaamheden of leverantie een kostenfactor een wijziging ondergaat, is D&S Riooltechniek  gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Het bepaalde in artikel 3 lid 1 laat het bepaalde in de vorige volzin onverlet.
3. D&S Riooltechniek  is gerechtigd eventuele heffingen van overheidswege en kosten die D&S Riooltechniek  maakt ter voldoening aan voorschriften krachtens de Wet Milieubeheer, afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien van overheidswege voorschriften worden uitgevaardigd op grond waarvan D&S Riooltechniek  haar prijzen wijzigt, dan is D&S Riooltechniek  overeengekomen prijzen dienover-eenkomstig aan te passen of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van enige schade.
 

Artikel 5:
Meer- en Minderwerk
De werkzaamheden van D&S Riooltechniek  zijn beperkt tot de in de schriftelijke overeenkomst omschreven werkzaamheden. In geval van een mondelinge overeenkomst als bedoeld in art. 3 lid 2, derde gedachtestreepje, zijn de verplichtingen van D&S Riooltechniek  beperkt tot de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Iedere vermeerdering van overeengekomen diensten of leveranties, mondeling of schriftelijk tussen D&S Riooltechniek  en de opdrachtgever overeengekomen, zal als meerwerk separaat in rekening worden gebracht. Van meerwerk is eveneens sprake ingeval van kostenverhogingen, afwijkingen in bedragen van eventuele stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden. Iedere vermindering van overeengekomen diensten of werkzaamheden of leveranties, zal als minderwerk worden verrekend op de eindfactuur, mits het minderwerk tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
 

Artikel 6:
Betaling, zekerheidstelling en Incasso
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle aan D&S Riooltechniek  verschuldigde bedragen zonder dat aan de opdrachtgever het recht van opschorting, korting of verrekening toekomt, binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door D&S Riooltechniek  aangewezen of op de factuur aangegeven bankrekening.
2. Door overschrijding van deze betalingstermijn, raakt de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is de opdrachtgever samengestelde rente verschuldigd van 1% per maand, over de periode dat betaling uitblijft, waarbij een gedeelte van een maand tot een volle maand wordt gerekend.
3. D&S Riooltechniek  is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever volledige betaling dan wel genoegzame zekerheid voor volledige betaling te verlangen, ook voorafgaande aan de uitvoering van de overeengekomen diensten, werkzaamheden of leveranties. Indien de opdrachtgever niet binnen 3 werkdagen aan een verzoek van D&S Riooltechniek  krachtens de vorige volzin voldoet, is D&S Riooltechniek  gerechtigd alle tussen de opdrachtgever en D&S Riooltechniek  bestaande overeenkomsten op te schorten of te ontbinden zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van enige schade.
4. Ingeval van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering van openstaande bedragen, is de opdrachtgever alle daarvan verbonden kosten verschuldigd. Voornoemde kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 350,- onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat D&S Riooltechniek  gerechtigd is vergoeding van de daadwerkelijk door haar gemaakte kosten te vorderen, indien deze hoger zijn. Deze overeengekomen kosten zijn niet voor rechterlijke matiging vatbaar.
 

Artikel 7:
(Op)levertijden
1. Door D&S Riooltechniek  opgegeven (op)levertijden of -termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen.
2. Overschrijding van een (op)levertijd of -termijn verplicht D&S Riooltechniek  niet tot enige schadevergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten. Indien D&S Riooltechniek  een (op)levertijd of -termijn overschrijdt en de opdrachtgever D&S Riooltechniek  sommeert tot nakoming en daarbij een redelijke termijn stelt en D&S Riooltechniek  binnen die redelijke termijn niet nakomt, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Ook in geval van ontbinding door de opdrachtgever is D&S Riooltechniek  nimmer tot enige schadevergoeding verplicht. Eventuele reeds verrichte werkzaamheden of leveranties zullen tegen het overeengekomen tarief/prijs door opdrachtgever aan D&S Riooltechniek  worden voldaan, zonder korting of verrekening.
3. De overeengekomen (op)levertijd of -termijn vangt niet eerder aan dan op de datum waarop D&S Riooltechniek  de beschikking heeft gekregen over alle voor het verrichten van haar diensten en/of werkzaamheden van de opdrachtgever noodzakelijke gegevens en bescheiden.
 

Artikel 8:
Klachten en garantie
1. Een eventuele klacht ter zake de uitgevoerde werkzaamheden dient binnen 3 dagen na beëindiging van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk aan D&S Riooltechniek  te worden gemeld met specifieke opgave van de aard en omvang van de klacht, bij gebreke waarvan elke aanspraak vervalt.
2. D&S Riooltechniek  behoudt te allen tijde het recht om controle ten aanzien van een klacht uit te voeren. Indien de opdrachtgever weigert aan controle medewerking te verlenen, vervalt elke aanspraak van de opdrachtgever uit hoofde van de klacht.
3. Indien de uitgevoerde werkzaamheden mede levering en plaatsing van materialen en/of onderdelen inhouden, is garantie op voornoemde materialen en/of onderdelen beperkt tot de garantie die de betreffende leverancier in het voorkomende geval aan D&S Riooltechniek  verleent.
4. D&S Riooltechniek  is nimmer gehouden een aanspraak onder garantie in behandeling te nemen zolang de opdrachtgever niet volledig aan de betalingsverplichtingen jegens D&S Riooltechniek  heeft voldaan.
 

Artikel 9:
Overmacht
1. Als overmacht gelden alle omstandigheden die D&S Riooltechniek  redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden en waarvan D&S Riooltechniek  de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien, en daarnaast is overmacht elke oorzaak welke de uitvoering van de werkzaamheden als genoemd in de overeenkomst belet of bemoeilijkt.
2. In aanvulling op lid 1, geldt ook als overmacht ieder vorm van staking , werkonderbreking of stiptheidacties die uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of bemoeilijken en voorts elke situatie waarin uitvoering van de werkzaamheden onaanvaardbare risico’s voor het personeel van D&S Riooltechniek  met zich meebrengt.
3. D&S Riooltechniek  is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst bij overmacht voor de duur van de verhindering op te schorten.
4. Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt is elke partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
5. In geval van overmacht en eventuele ontbinding op de voet van lid 4 is D&S Riooltechniek  niet gehouden tot enige schadevergoeding.
 

Artikel 10:
Aansprakelijkheid
1. D&S Riooltechniek  is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of jegens derden voor geleden ofte lijden schade als gevolg van door of in opdracht van D&S Riooltechniek  uitgevoerde werkzaamheden of toegepaste werkmethoden en/of geleverde materialen, tenzij de schade te wijten is aan opzet zijdens D&S Riooltechniek  of door haar ingeschakelde hulppersonen.
2. D&S Riooltechniek  is evenmin aansprakelijk voor enige schade welke eventueel voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming zijdens D&S Riooltechniek .

3. D&S Riooltechniek is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie of gegevens die door de klant zijn verstrekt.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 is D&S Riooltechniek  nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade en winstderving.
5. De opdrachtgever vrijwaart D&S Riooltechniek  voor alle aansprakelijkheid welke jegens derden kan ontstaan in verband met gebrekkige of ondeugdelijk door D&S Riooltechniek  uitgevoerde werkzaamheden of leveranties.
6. De opdrachtgever vrijwaart D&S Riooltechniek  voor vorderingen tot schadevergoeding van derden, die hoger zijn dan het bedrag waarvoor D&S Riooltechniek  krachtens deze voorwaarden aansprakelijk zou zijn.
7. In alle gevallen van eventuele aansprakelijkheid van D&S Riooltechniek , is de eventuele schadevergoedingsverplichting van D&S Riooltechniek  jegens opdrachtgever beperkt tot de hoogte van het D&S Riooltechniek  in rekening gebrachte factuurbedrag of beperkt tot het bedrag dat D&S Riooltechniek  gefactureerd zou hebben. Indien ter zake de schade D&S Riooltechniek  een bedrag uitgekeerd krijgt van haar verzekeraar, dan is de schadevergoedingsverplichting van D&S Riooltechniek  beperkt tot de hoogte van deze uitkering.

8. D&S Riooltechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade aan de isolatie in de kruipruimte tijdens de uitvoering van haar diensten.

 

 

Artikel 11:
Einde van de overeenkomst
1. D&S Riooltechniek  kan de overeenkomst eenzijdig zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd haar recht op schadevergoeding door middel van een buitengerechtelijke verklaring ontbinden indien a. er sprake is van een tekortkoming in de nakoming zijdens de opdrachtgever, hetgeen onder meer het geval zal zijn indien de opdrachtgever niet tijdig de factuur betaalt; b. de opdrachtgever failliet wordt verklaard of de opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend of de opdrachtgever om toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft verzocht; c. ten laste van de opdrachtgever beslag wordt gelegd; d. een aanvraag voor een kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet volledig wordt gehonoreerd; e. de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van D&S Riooltechniek  krachtens artikel 6 lid 3 van deze algemene voorwaarden.
2. Indien de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens D&S Riooltechniek , dan is D&S Riooltechniek  gerechtigd de overeenkomst voor het overige, respectievelijk de toekomst, te ontbinden, zonder nadere ingebrekestelling, of, naar keuze van D&S Riooltechniek  gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of nakoming te verlangen, in alle gevallen met het recht op volledige schadevergoeding.
3. In geval van ontbinding overeenkomstig dit artikel zal al hetgeen D&S Riooltechniek  uit welke hoofde ook van de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.
 

Artikel 12:
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Alle door D&S Riooltechniek  aangegane overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen D&S Riooltechniek  en de opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is D&S Riooltechniek  te hare vrije keuze gerechtigd een geschil voor de bevoegde rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van de opdrachtgever te brengen of een geschil te doen beslechten doormiddel van arbitrage of bindend advies.
4.In geval van een keuze van D&S Riooltechniek  voor arbitrage of bindend advies als in het vorige lid bepaald zal het geschil beslecht worden naar de regelen des rechts en niet (slechts) als goede mannen naar billijkheid als bedoeld in de wet.